tablice turystyczne informacyjne

Tablice turystyczne informacyjne

Oznakowanie szlaków turystycznych i miejsc ciekawych do odwiedzenia od dawna wpisuje się jako stały element działań promujących świadomą turystykę. Każda tablica turystyczna niesie w sobie określoną informację, stanowiąc doskonałe narzędzie promocyjne dla regionu, a także pozostając fundamentem orientacji przestrzennej na szlaku. Poniżej znajdziesz informacje, jakie rodzaje tablic edukacyjno-informacyjnych występują w Polsce oraz jakie wymogi odnoszą się do poszczególnych zastosowań pomocy turystycznych.
 

Jakie zadania spełniają tablice z informację turystyczną?

Zadania przypisywane turystycznym tablicom informacyjnym daleko wykraczają poza sferę suchych faktów podawanych dla danej lokalizacji. Tablica turystyczna to przede wszystkim szansa na promocję regionu i zainteresowanie przyjezdnych wybranym elementem lokalnej rzeczywistości. Oznakowanie turystyczne w postaci tablic kojarzy się najczęściej z planszą informacyjną w drewnianym stelażu, na której przestawiany zostaje określony pakiet informacji istotnych dla danego miejsca. Lepsze zrozumienie specyfiki lokalizacji pozwala turystom na bardziej świadome funkcjonowanie, a także zdobycie wiedzy o odwiedzanych miejscach. Jednak tablice turystyczne nie ograniczają się wyłącznie do aspektu edukacyjnego. W tej kategorii wyposażenia znajdziemy również wiele innych produktów, niezbędnych z punktu widzenia orientacji przestrzennej i oznakowania szlaków. Oznaczenia szlaków pieszych w górach muszą być doskonale widoczne i czytelne, a jednocześnie nie ingerować w środowisko naturalne. Oznakowanie ścieżek rowerowych niesie za sobą podobne wymogi, z dodatkowym uwzględnieniem informacji o liczbie kilometrów pozostałych do pokonania. Drogowe znaki turystyczne powinny precyzyjnie wskazywać kierunek do zabytku, mając na uwadze odpowiednią lokalizację i widoczność dla przejeżdżających samochodów. Produkcja i sprzedaż tablic turystycznych ma zatem charakter jednostkowy i unikatowy, szczególnie w przypadku tablic edukacyjnych. Nieco innymi zasadami kierują się oznaczenia szlaków, które wykazują się pewną dozą standaryzacji. Studio Printer zajmuje się kompleksową realizacją projektów na tablice informacyjne turystyczne w każdej formie, odpowiadając na zapotrzebowanie rozmaitych lokalizacji czy instytucji działających w obszarze turystyki.

Rodzaje tablic turystycznych

Jako producent tablic turystycznych, posiadamy doświadczenie w realizacjach rozmaitych projektów. Wydziały turystyczne funkcjonujące w każdym województwie podejmują wysiłki na rzecz promocji własnego regionu i uwydatniania jego unikalnych cech. Tendencja do doceniania i zachwytu nad lokalnym krajobrazem ma swój wyraz w coraz lepszej organizacji przestrzeni, opisach szlaków czy tworzenia turystycznych znaków drogowych usprawniających komunikację samochodową. Przestawmy zatem najważniejsze kategorie tablic turystycznych, pojawiające się na terenie całej Polski.

Tablice informacyjne turystyczne

Wymieniając rodzaje tablic turystycznych, na pierwszy plan wysuwają się tablice z informację turystyczną, umieszczane w lasach, miejscach historycznych, przy pomnikach przyrody, czy wszystkich innych punktach na mapie interesujących i ważnych dla danej lokalizacji. Tablice informacyjne turystyczne wyróżniają się całkowitą dowolnością w kwestii układu graficznego, rozmiaru, czy rozmieszczenia na nich poszczególnych elementów wizualnych. Niezwykle popularne w ostatnim czasie stają się tablice turystyczne szlaków, umieszczane w punktach przystankowych i zachęcające do głębszego zastanowienia się nad specyfiką danego terenu. Pokonywanie kolejnych odcinków szlaku wiąże się z przechodzeniem do następujących po sobie tablic. Uważna lektura podawanych tam informacji daje wiedzę i pomaga lepiej docenić otaczającą rzeczywistość. Tablice informacyjne turystyczne powinny wyróżniać się kreatywnym podejściem do przekazywanych faktów. W celu lepszego przyswojenia informacji stosuje się uzupełnienie opisu fotografiami, mapkami, atrakcyjną wizualnie grafiką oraz barwą dopasowana do specyfiki otoczenia. Wykonanie tablicy informacyjnej powinno być poprzedzone zastanowieniem się nad celem przekazu, a następnie sposobami jego efektywnej komunikacji. Tablica turystyczna, pomimo dostępu do internetu niemal z każdego miejsca, wciąż pozostaje niezwykle istotnym elementem budowy infrastruktury turystycznej o niesłabnącej popularności.

Witacze

Witacze stanowią specyficzny rodzaj tablic turystycznych, mający na celu informowanie o wjeździe do danego regionu, a także tworzenie przyjaznej atmosfery już w chwili pierwszego kontaktu z określonym terytorium. Witacze przybierają rozmaite formy materiałowe. Ustawia się je najczęściej na wjeździe do miast, chociaż można je również zobaczyć przy wkroczeniu na teren nadleśnictwa lub w pobliżu miejsc o dużej wartości historycznej i kulturowej. Zasięg stosowania tablic turystycznych w formie witaczy pozostaje ograniczony jedynie kreatywnością strony zamawiającej. Niezwykłą atrakcyjnością wizualną wyróżniają się witacze drewniane, które idealnie wkomponowują się w otoczenie terenów leśnych i bogatych w walory przyrodnicze. Wymogi jakościowe, jakie musi spełnić producent witaczy, dotyczą przede wszystkim trwałości materiału konstrukcyjnego oraz nadruku. Witacze są poddawane pełnej gamie niekorzystnych czynników, wynikających bezpośrednio ze zmieniających się warunków atmosferycznych. Tablica turystyczna w formie witacza to inwestycja na lata, pozostająca wizytówką wybranego obszaru. Od jakości procesu produkcji i montażu zależy efekt końcowy oraz skuteczność promocji.

Tablice edukacyjne leśne

Bardzo ważnym elementem infrastruktury turystycznej pozostają również tablice edukacyjne leśne, umieszczane na szlakach leśnych i opowiadających o florze i faunie danego regionu. Podobnie jak zwykła tablica turystyczna, dla tablic edukacyjnych leśnych nieznane są wszelkie ograniczenia co do formy i kreatywności przekazu. Im lepsze pierwsze wrażenie na odbiorcy, tym większa szansa na zainteresowanie go daną tematyką, skutkującą docenieniem piękna terenów leśnych. Można śmiało powiedzieć, że Polska stanowi wzór do naśladowania jeśli chodzi o jakość leśnych tablic informacyjnych. Ostatnie 10 lat pokazało, jak ważną rolę w budowaniu świadomości turystów odgrywa ciekawie serwowana informacja o przyrodzie. Tablice informacyjne leśne obfitują w fotografie zwierząt, szkice, nietuzinkową czcionkę, czy indywidualnie tworzone mapy. Popularnym zastosowaniem tablic leśnych staje się włączenie ich do struktury ścieżek edukacyjnych tworzonych w parkach narodowych i krajobrazowych. Podążanie szlakiem pieszym pełnym przystanków z tablicami edukacyjnymi tworzy doskonałe środowisko do budowy wiedzy i świadomości o ekosystemie naturalnym, pobudzając zainteresowania przyrodnicze i pasję do odkrywania świata.

Oznaczenia szlaków turystycznych

Informacje o wymogach i praktycznych standardach w znakowaniu traktów turystycznych znajdziesz poniżej. Jednak wymieniając rodzaje tablic turystycznych, nie można zapomnieć właśnie o specjalistycznym oznakowania szlaków, uwzględniającym podział na stopień trudności, czy sposób poruszania się po szlaku. Oznaczenia szlaków turystycznych niosą kluczowe informacje z punktu widzenia orientacji przestrzennej, nadając wędrówce właściwy kierunek i prowadząc turystę przez najciekawsze miejsca. W tej kategorii asortymentu turystycznego wyróżniają się oznaczenia szlaków górskich. Informacja o swojej lokalizacji w górach to warunek bezpiecznego powrotu do domu. Zbaczanie z wyznaczonej ścieżki stanowi zagrożenie życia i zdrowia, dlatego od oznakowania szlaków górskich wymaga się zaplanowanego podejścia, uwzględniającego częstotliwość występowania tablic oraz ich odpowiednią widoczność.

Tablice urzędowe występujące w miejscach turystycznych

Na górskich szlakach pieszych, ścieżkach leśnych czy innych miejscach chętnie odwiedzanych przez turystów, bardzo łatwo dostrzeżemy szereg formalnych tablic przypominających o zasadach zachowania się na danym terenie. Zakaz rozniecania ognia, zakaz wstępu, zakaz palenia – to tylko niektóre z informacji przekazywanych turystom przez nadleśnictwo lub organizację turystyczną odpowiedzialną za promocję zrównoważonej turystyki. Kolorystyka i układ graficzny tego typu tablic wynikają z rozporządzenia w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Urzędowe tablice informacyjne turystyczne pełnią bardzo istotną funkcję przypominającą o przestrzeganiu przepisów. Podkreślenie najważniejszych punktów regulaminu za pomocą tablicy informacyjnej promuje przestrzeganie przepisów, a tym samym ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Drogowe znaki turystyczne

Turystyczne znaki drogowe obejmują szerokie spektrum tablic oznakowanych w kolorze brązowym, które w zwięzły sposób podają najważniejsze informacje o zabytkach, walorach przyrodniczych i innych miejscach wartych odwiedzenia w regionie. Ustawiane przy głównych traktach komunikacyjnych, brązowe tablice turystyczne przyciągają wzrok stonowanym układem graficznym i standaryzacją na terenie całego kraju. Wymogi odnośnie do brązowych tablic edukacyjnych pozostają bardzo precyzyjne. Jednolita barwa brązowa, białe napisy, a także graficzna reprezentacja w postaci szkicu zabytków, pozwalają na łatwą identyfikację interesujących miejsc. W kwestii oznaczenia szlaków kolory odgrywają niezwykle istotną funkcję, spajając elementy przekazu i kształtując powszechną świadomość odnośnie do profilu podawanych informacji. Turystyczne znaki drogowe promują atrakcyjność regionu, zachęcając przejezdnych do odwiedzenia wartościowych miejsc. Podstawą prawną dla brązowych tablic turystycznych staje się ustawa o ruchu drogowym, która dopuszcza do umieszczenia na oznakowaniu drogowym takich miejsc jak zabytkowe obiekty architektoniczne, parki krajobrazowe, samochodowe szlaki turystyczne, czy kluczowe obiekty rekreacyjne. Wszystkie znaki tego typu podlegają finansowaniu z funduszy Ministerstwa Gospodarki.

Rodzaje turystycznych znaków drogowych

Analizując rozporządzenie rządowe z 2002 roku, możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie drogowych znaków turystycznych. Samochodowy szlak turystyczny otrzymał symbol E-22a i zachęca do odwiedzania najpopularniejszych miejsc w regionie. Zaletą tego typu oznakowania staje się stworzenie ścieżki miejsc wartościowych do odwiedzenia, a sam szlak prowadzi najczęściej przez drogi o niskim natężeniu ruchu, obfitujące za to w piękne walory krajobrazowe. Obiekty na samochodowym szlaku turystycznym doczekały się oznakowania E-22b, uwzględniającego poszczególne punkty na turystycznej mapie regionu. W ramach tablicy E-22b znajdziemy zabytki historyczne czy niezwykłe miejsca przyrodnicze. Trzeci rodzaj oznakowania drogowego – E22-c, dotyczy ogólnej informacji o obiektach turystycznych. Podanie kilku przykładów na największe walory regionu zachęca do odwiedzin, tworząc zarazem plan podróży dla osób nieobeznanych z miejscami wartymi do odwiedzenia. Wszelkie zamówienia na turystyczne znaki drogowe, a także ich bieżące utrzymanie, należy do organizacji turystycznych działających w danym województwie oraz zarządców dróg. Układ graficzny tablic turystycznych podlega określonym w przepisach standardom, dzięki czemu osoby podróżujące mają możliwość łatwej i szybkiej identyfikacji atrakcyjnych miejsc.

Sposoby oznaczenia szlaków kolory i ich znaczenie

Oznakowanie szlaków turystycznych wyznaczonych na terenie parku narodowego następuje zgodnie z zasadami PTTK. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stworzyło 5 stopni trudności i atrakcyjności przy kolorystycznym oznakowaniu szlaków. Standardy PTTK uległy rozszerzeniu również na inne szlaki, zatem barwa wyznaczonej ścieżki pozwala poznać jej wymogi odnośnie do kondycji fizycznej turysty oraz niezbędnego sprzętu. Wybierając oznaczenia szlaków turystycznych kolory ustalone przez PTTK umożliwiają wstępną ocenę atrakcyjności wędrówki, pomagając w lepszym planowaniu. Główny szlak w danym regionie przyjmuje barwę czerwoną. Wiedzie przez najciekawsze miejsca, jednak wymaga dobrego przygotowania i świadomości odnośnie do własnych ograniczeń. Przykładem szlaku czerwonego jest m.in. droga z Morskiego Oka na Rysy. Oznakowanie szlaku w kolorze niebieskim daje do zrozumienia, że turysta będzie musiał się zmierzyć z długim dystansem do pokonania, jednak stopień trudności nie będzie wymagał ogromnych nakładów sił. Szlak niebieski można z powodzeniem podzielić na mniejsze odcinki, dostosowując go do indywidualnych preferencji. Zielone oznakowanie szlaku mówi, że mamy do czynienia ze zwięzłym szlakiem ukazującym najważniejsze miejsca w regionie. Oznakowanie PTTK dopuszcza jeszcze barwę żółtą (krótki szlak łącznikowy) oraz czarną, oznaczającą pieszą trasę dojściową. Tablice informacyjne uwzględniające informację o rodzaju szlaku stają się doskonałym sposobem na prowadzenie turysty, pomagając w wyborze odpowiedniej trasy wędrówki.

Oferta na profesjonalne tablice turystyczne

Studio Printer od wielu lat zajmuje się realizacją zamówień na tablice turystyczne. Oferta firmy obejmuje projektowanie, tworzenie oraz sprzedaż tablic informacyjnych zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez klienta. Proces obsługi każdego zamówienia ma indywidualny charakter, a przekucie oczekiwań klienta na gotowe rozwiązanie wymaga współpracy i wzajemnego zaufania. Studio Printer zdobywa klientów z całej Polski dzięki przestrzeganiu fundamentalnych zasad dobrego biznesu: uczciwości, rzetelności, szybkich terminów realizacji oraz atrakcyjnych cen. Cena za produkcję oraz montaż tablicy informacyjnej nie poddaje się łatwo widełkom cenowym, gdyż ma charakter bardzo indywidualny. Każde zamówienie rodzi nowe wyzwania, dając możliwość wytworzenia unikalnej tablicy, która swoim wyglądem i przekazem usprawni proces przyciągania turystów i promowania regionu. Opinie o naszym pakiecie usługowym dają dodatkową motywację do pracy na rzecz jak najdoskonalszych tablic informacyjnych. Stosowana w Studio Printer technologia produkcji i wydruku gwarantuje wieloletnią wytrzymałość na promienie UV, zmiany temperatur oraz wysoką wilgotność powietrza i intensywne opady. Cennik usług dostępny na naszej stronie internetowej stanowi jedynie punkt odniesienia, gdyż pełny kosztorys będzie możliwy do wypracowania jedynie na drodze indywidualnej rozmowy z zamawiającym. Posiadamy własne zaplecze warsztatowe oraz sztab specjalistów, którzy odpowiadają za produkcję turystycznych tablic informacyjnych oraz wielu innych składników oferty. Dokładamy wszelkich starań, aby już na etapie wstępnego projektu klient otrzymał wrażenie współpracy z profesjonalistami. Tablice z informacją turystyczną to stały element rzeczywistości miejskiej oraz wszelkich lokalizacji dających punkt zaczepienia dla wysiłków promocyjnych na rzecz regionu. Oferta Studio Printer we Wrocławiu służy klientom z całego kraju, umożliwiając im wyposażenie w atrakcyjne i skuteczne materiały promocyjne. Tablice informacyjne turystyczne tworzone z pasją przynoszą spodziewany efekt. Zainteresowanie turystów regionem to nie tylko opłacalna inwestycja, lecz przede wszystkim przemyślane podejście dla celów promocji walorów turystycznych konkretnego miejsca. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego studia produkcji tablic informacyjnych, gwarantując dokładność, zaangażowanie i krótkie terminy wykonania usługi.

facebook